Skip links

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI (OWG) NA TERENIE RP

Informacje wstepne:

LEVEL-LED Sp. z o.o. z siedzibą 97-570 Przedbórz, ul. Radomszczańska 24 (dalej LEVEL-LED), udziela 5 letniej Gwarancji na wszystkie dostarczone produkty oraz 12 miesięcznej Gwarancji na montaż.

Gwarancja rozpoczną się od dnia podpisania protokołu zakończenia montażu wykonanego przez LEVEL-LED lub instalatora autoryzowanego przez LEVEL-LED albo od dnia dostarczenia produktów do samodzielnego montażu.

Wszystkie produkty, które są przedmiotem sprzedaży są fabrycznie nowe, sprawne i działające zgodnie ze swoim przeznaczeniem.

Wszystkie oprawy, ich komponenty oraz elementy są fabrycznie nowe i wyprodukowane w bieżącym roku od momentu podpisania umowy. Gwarancja obejmuje teren całej Polski oraz Unii Europejskiej.

Szczegółowe warunki gwarancji:

1. Gwarancją objęte są produkty oświetleniowe sprzedawane przez LEVEL-LED na terenie RP oraz EU.
2. Gwarancja jest udzielana bezpośredniemu nabywcy produktów i nie jest przenaszalna na dalszych nabywców.
3. Gwarancja obejmuje wady produkcyjne uniemożliwiające prawidłowe użytkowanie produktów tj. wady, które powstały na etapie produkcji lub wynikają z właściwości zastosowanych materiałów.
4. Reklamacje oceniane są zgodnie z normami technicznymi obowiązującymi dla produktów objętych Gwarancją.
5. Warunkiem korzystania z gwarancji jest:
a) odpowiednie przechowywanie produktu,
b) montaż zgodny z instrukcją montażu, wykonany przez LEVEL-LED lub certyfikowanego instalatora, a w przypadku dostarczenia produktów do samodzielnego montażu – montaż zgodny z instrukcją obsługi,
c) eksploatacja zgodna z instrukcją obsługi.
6. Produkty należy użytkować zgodnie z warunkami określonymi w instrukcji obsługi.
7. W przypadku stosowania produktów w warunkach specjalnych, tj. podwyższone warunki pracy (temperatura, czynniki chemiczne, warunki atmosferyczne), warunkiem korzystania z Gwarancji jest uprzednia konsultacja warunków użytkowania produktów z LEVEL-LED.
8. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z niewłaściwego użytkowania produktów.
9. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z ingerencji zewnętrznej w produkty (zmiany lub naprawy niezgodne z instrukcją obsługi).
10. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z naturalnego zużycia produktów.
11. Dla produktów LED nie objęte Gwarancją są naturalne zmiany strumienia świetlnego czy temperatury barwowej w czasie normalnej eksploatacji.
12. W przypadku stwierdzenia wady, Klient zobowiązany jest złożyć reklamację w formie pisemnej lub elektronicznej i dostarczyć reklamowany produkt do siedziby LEVEL-LED w uzgodnionym terminie – o ile co innego nie wynika z zawartej umowy.
13. O ile nic innego nie wynika z zawartej umowy, zgłoszenie reklamacji powinno zawierać: zdjęcie uszkodzenia, szczegółowy opis uszkodzenia, opis w jakich warunkach oprawa została zainstalowana, zdjęcie podłączenia do zasilania, rodzaj instalacji do jakiej została podpięta (miedź/aluminium), zdjęcie uziemienia oprawy, pomiary rezystancji obwodu.
14. Formularz reklamacji dostępny jest na stronie internetowej LEVEL-LED.
15. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 7 dni roboczych od dostarczenia produktu, z zastrzeżeniem przypadków wymagających szczegółowych badań.
16. Obowiązkiem Klienta jest współdziałanie z LEVEL-LED w trakcie rozpoznawania reklamacji, a w szczególności dostarczanie wszelkich informacji żądanych przez LEVEL-LED, jeśli takie będą potrzebne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji.
17. W przypadku uznania reklamacji, LEVEL-LED dokona naprawy lub wymiany wadliwego produktu albo zwróci zapłaconą cenę za produkt – jeśli naprawa lub wymiana okaże się niemożliwa.
18. Okres Gwarancji ulega przedłużeniu o czas niezbędny do rozpatrzenia reklamacji i naprawy produktu.

19. Kontakt w sprawie gwarancji:
Dział Obsługi Klienta LEVEL-LED
e-mail: serwis@level-led.pl
telefon: 570-303-124
adres: Radomszczańska 24, 97-570 Przedbórz

Odkryj
Przeciągnij